Pusat Rujukan Shariah bagi Kewangan Islam

[:en]

Kompilasi Keputusan Shariah 1997 -2010

 

ISI KANDUNGAN
 Perutusan Gabenor Bank Negara Malaysia
Prakata Pengerusi MPS
Ahli MPS
Ahli-Ahli MPS Malaysia (1997 – 2010)
Pengenalan
BAHAGIAN I: KONTRAK SHARIAH
IJARAH
1.        Penggunaan al-Ijarah thumma al-Bai` dalam Pembiayaan Kenderaan
2.        Pemindahan Tanggungan dalam al-Ijarah thumma al-Bai` 
3.        Status Pemilikan Aset Ijarah
4.        Pembatalan Kontrak Ijarah
5.        Terbitan Nota Boleh Niaga Bank Negara Berasaskan Konsep Ijarah
6.        Kontrak Ijarah dengan Kadar Sewa Boleh Ubah
7.        Penanggungan Kos Berkaitan Hak Milik Aset dalam Ijarah
8.        Liabiliti Penyewa ke atas Aset Pihak Ketiga
9.        Keutamaan Penyewa untuk Membeli Aset dalam Kes Kemungkiran Pembayaran Sewa
10.      Perkongsian Lebihan atas Penjualan Aset Ijarah antara Pemberi Sewa
11.      Penggunaan Aset Pihak Ketiga yang Diperoleh Melalui Kontrak Mudarabah sebagai Aset Sandaran (Underlying Asset) dalam Terbitan Sukuk Ijarah
12.      Penggunaan Konsep Ijarah Mawsufah fi al-Zimmah bagi Pembiayaan Perumahan dalam Pembinaan Berasaskan Musyarakah Mutanaqisah
13.      Pembayaran Deposit dalam Sewa Beli secara Islam
14.      Penggunaan Aset Pihak Ketiga yang Diperoleh Melalui Konsep Jual dan Beli dalam Terbitan Sukuk Ijarah
ISTISNA`
15.      Pembiayaan Projek Berasaskan Istisna` dengan Cagaran Bon Konvensional
MUDARABAH
16.      Instrumen Deposit Boleh Niaga secara Islam Berasaskan Mudarabah dengan Berkadar Terapung
17.      Penggunaan Kontrak Mudarabah dalam Produk Akaun Semasa
18.      Sijil Pelaburan Mudarabah sebagai Subjek Gadaian
19. Rizab Penyamaan Keuntungan (Profit Equlisation Reserve)
20.      Kos Penyelenggaraan dalam Akaun Deposit Mudarabah
21.      Urus Niaga Harian (Intra-Day Transaction) sebagai Satu Instrumen Pasaran Wang secara Islam
22.      Perbelanjaan Tak Langsung (Indirect Expenses)
23.      Penggunaan Wajaran (Weightage) 
24.      Amalan Institusi Kewangan Islam Mengalihkan Keuntungan Pelaburan Mudarabah kepada Pelanggan untuk Mengelakkan Risiko Komersil Teralih (Displaced Commercial Risk)
25.      Jaminan Pihak Ketiga ke atas Liabiliti Pihak yang Berurusan dengan Mudarib bagi Urus Niaga Mudarabah
26.      Jaminan Mudarib ke atas Liabiliti Pihak yang Berurusan dengannya dalam Usaha Niaga Mudarabah
27.      Sumbangan Modal Mudarib dalam Usaha Niaga Mudarabah
28.      Jaminan Pihak Ketiga ke atas Modal dan/atau Keuntungan dalam Urus Niaga Mudarabah
MUSYARAKAH
29.      Produk Pembiayaan Berasaskan Musyarakah
30.      Pembiayaan Berasaskan Kontrak Musyarakah Mutanaqisah
31.      Penggunaan Konsep Wa`d sebagai Mekanisme Menangani Kemungkiran Pelanggan dalam Pembiayaan Berasaskan Musyarakah Mutanaqisah
QARD
32.      Prinsip Qard dalam Kewangan Islam
33.      Instrumen Pengurusan Mudah Tunai Berasaskan Qard
34.      Penggabungan Pembayaran Awal secara Qard dengan Kontrak Murabahah
RAHN
35.      Dua Kemudahan Pembiayaan yang Bersandarkan Aset Cagaran yang Sama
36.      Berurusan dengan Aset yang Masih dalam Cagaran
37.      Sijil Deposit Tetap Konvensional sebagai Cagaran bagi Pembiayaan secara Islam
38.      Penggunaan Sekuriti Hutang secara Islam sebagai Aset Cagaran
39.      Penjualan Aset Cagaran Sekiranya Penerima Biaya Gagal Membayar Semula Amaun Pembiayaan kepada Pembiaya
40.      Keuntungan yang Terhasil daripada Aset Cagaran Sepanjang Tempoh Cagaran
TAKAFUL
41.      Model Takaful Berasaskan Tabarru` dan Wakalah
42.      Pelaksanaan Konsep Musahamah dalam Pelan Takaful Am Komersial
43.      Model Perniagaan Takaful Semula Berasaskan Wakalah - Wakaf
44.      Perlindungan Takaful bagi Pembiayaan secara Islam
45.      Perlindungan Takaful bagi Pinjaman secara Konvensional
46.      Perlindungan Takaful ke atas Produk Kad Kredit Konvensional
47.      Takaful Semula dengan Syarikat Insurans dan Insurans Semula Konvensional
48.      Yuran Perkhidmatan Takaful Semula sebagai Pendapatan Dana Pemegang Saham
49.      Perjanjian Takaful secara Bersama (Co-Takaful)
50.      Pengasingan Dana Takaful
51.      Pengenaan Fi Pengurusan ke atas Caruman Peserta Takaful
52.      Pengagihan Lebihan Dana Risiko Peserta
53.      Pengagihan Keuntungan Pelaburan daripada Dana Pelaburan Peserta dan Dana Risiko Peserta
54.      Peruntukan Rizab dalam Perniagaan Takaful
55.      Mekanisme Menangani Defisit dalam Dana Risiko Peserta
56.      Hibah dalam Takaful
57.      Penamaan di bawah Skim Takaful yang Berasaskan Konsep Hibah
58.      Penggunaan Prinsip Penuh Percaya (Principle of Utmost Good Faith) dalam Takaful
59.      Kepentingan Boleh Lindung (Insurable Interest) dalam Takaful
TAWARRUQ
60.      Produk Deposit Berasaskan Tawarruq
61.      Produk Pembiayaan Berasaskan Tawarruq
62.      Sukuk Ijarah dan Saham Berlandaskan Shariah sebagai Aset Sandaran dalam Urus Niaga Tawarruq
63.      Penggunaan Tawarruq dalam Sukuk Murabahah Komoditi
64.      Cadangan Model Operasi Commodity Murabahah House (Kini dikenali sebagai Suq Al-Sila`)
WADI`AH
65.      Takyif Wadi`ah Yad Dhamanah sebagai Qard
WAKALAH
66.      Penggunaan Wakalah bi al-Istithmar dalam Produk Deposit
BAI` DAYN
67.      Pembelian Semula Sijil Hutang Boleh Niaga secara Islam
68.      Jual Beli Hutang yang Bakal Terhasil daripada Perkhidmatan
BAI` `INAH
69.      Penggunaan Konsep Bai` `Inah dalam Terbitan Sijil Hutang Boleh Niaga secara Islam
70.      Penggunaan Konsep Bai` `Inah dalam Pasaran Wang antara Bank secara Islam
71.      Penggunaan Kontrak “Jual dan Beli Balik“
72.      Syarat-syarat Sah Akad Bai` `Inah
73.      Pemasukan Syarat Pembelian Semula Aset ke dalam Akad Bai` `Inah
BAHAGIAN II: KONSEP SYARIAH SOKONGAN
HIBAH
74.      Hibah dalam Kontrak Pelaburan Mudarabah antara Bank
75.      Penggunaan Konsep Hibah dalam Kontrak al-Ijarah thumma al-Bai`
76.      Hibah dalam Kontrak Wadi`ah
777.      Hibah dalam Kontrak Qard
IBRA’
78.      Ibra’ dalam Pembiayaan secara Islam
79.      Dua Bentuk Ibra’ dalam Satu Perjanjian Pembiayaan
80.      Ibra’ ke atas Produk Pembiayaan Perumahan yang Dihubungkan dengan Akaun Deposit Wadi`ah atau Akaun Deposit Mudarabah
TA`WIDH DAN GHARAMAH
81.      Pengenaan Ta`widh dan Gharamah dalam Pembiayaan Kewangan Islam
82.      Pengenaan Ganti Rugi ke atas Pelanggan yang Membuat Penyelesaian Awal
83.      Kaedah Caj Lewat Bayar ke atas Hutang Penghakiman
BAHAGIAN III: PRODUK KEWANGAN ISLAM
INSTRUMEN KEWANGAN DERIVATIF
84.      Urus Niaga Pertukaran Mata Wang Asing secara Lani (Spot) dan secara Hadapan (Forward)
85.      Swap Kadar Keuntungan (Profit Rate Swap) secara Islam Berasaskan Bai` `Inah
86.      Urus Niaga Hadapan (Forward) Mata Wang secara Bai` Mu’ajjal
87.      Opsyen Mata Wang Asing Berasaskan Konsep Hamish Jiddiyyah, Wa`d dan  Tawarruq
88.      Opsyen Mata Wang Asing Berasaskan Konsep Wa`d dan Dua Urus Niaga Tawarruq yang Dibuat secara Berasingan
KAD KREDIT SECARA ISLAM
89.      Kad Kredit secara Islam Berasaskan Konsep Bai` `Inah dan Wadi`ah
90.      Kad Kredit secara Islam Berasaskan Konsep Ujrah
91.      Manfaat Perlindungan Takaful bagi Pemegang Kad Kredit secara Islam
92.      Rebat dalam Bentuk Pemberian Tunai (Cashback) ke atas Fi Tahunan Kad Kredit
93.      Kad Kredit secara Islam Berasaskan Konsep Wakalah dan Kafalah
PRODUK HIBRID
94.      Produk Akaun Semasa Berasaskan Himpunan Kontrak Wadi`ah Yad Dhamanah dan Mudarabah
95.      Produk Deposit Berasaskan Himpunan Kontrak Mudarabah dan Qard
96.      Produk Deposit Berasaskan Himpunan Kontrak Wadi`ah dan Mudarabah
97.      Pembiayaan Perumahan dalam Pembinaan Berasaskan Himpunan Kontrak Istisna` Muwazi , Ijarah Mawsufah fi al-Zimmah dan Ijarah Muntahia bi la-Tamlik
SUKUK BERASASKAN BAI` BITHAMAN AJIL (BBA)
98.      Pelaburan Mudarabah antara Bank sebagai Aset Sandaran dalam Jual Beli secara Tangguh
99.      Kewujudan Aset Sandaran Sepanjang Tempoh Matang Sukuk
100.    Kaedah Pembidaan bagi Sukuk BBA
BAHAGIAN IV: ISU-ISU SHARIAH BERKAITAN OPERASI INSTITUSI-INSTITUSI SOKONGAN DALAM KEWANGAN ISLAM
CREDIT GUARANTEE CORPORATION (M) BERHAD
101.    Konsep Shariah bagi Operasi Kemudahan Jaminan secara Islam oleh Credit Guarantee Coorporation
102.    Jaminan Terhadap Harga Jualan
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD
103.    Konsep Shariah untuk Operasi Kemudahan Jaminan Danajamin Nasional Berhad
104.    Pengasingan Modal dalam Operasi Danajamin
105.    Skop Jaminan Danajamin ke atas Sukuk
106.    Jaminan ke atas Obligasi yang Terhasil daripada Aku Janji Pembelian
107.    Caj Lewat Bayar dan Caj Tambahan Rekursa
108.    Pemilikan Aset Sandaran dalam Sukuk yang Berasaskan Kontrak Ijarah
PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA
109.    Konsep Shariah bagi Operasi Insurans Deposit Islam
110.    Percampuran Dana yang Disumbangkan oleh Institusi Kewangan Islam dan Konvensional dalam Insurans Deposit
111.    Had Jaminan Deposit Perbankan Islam oleh PIDM
112.    Definisi Terma “Deposit“ dalam Insurans Deposit Islam
113.    Kedudukan Tuntutan PIDM Berbanding dengan Tuntutan Pendeposit dalam Kes Pembubaran Sesebuah Institusi Perbankan Islam
114.    Penggunaan Muqasah (Tolak Selesai) dalam Insurans Deposit Islam
PERBADANAN GADAI JANJI NASIONAL
115. Kemudahan Jaminan Gadai Janji (Mortgage Guarantee Facility)
BAHAGIAN V: ISU-ISU SHARIAH BERKAITAN KEWANGAN ISLAM
PEMBUBARAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM
116.    Keutamaan Pendeposit Mendapatkan Semula Deposit dalam Kes Pembubaran Sesebuah Institusi Perbankan Islam
117.    Perkongsian Lebihan Selepas Proses Pencairan dan Pembayaran Tuntutan antara Dana Perbankan Islam dengan Konvensional
118.    Status Dana Konvensional yang Diletakkan dalam Akaun Pelaburan Khas Mudarabah dalam Kes Pembubaran Institusi Perbankan Islam
PIAWAIAN PERAKAUNAN DAN PELAPORAN
KEWANGAN ISLAM
119.    Kaedah Pembahagian Untung
120.    Kaedah Pengiktirafan Pendapatan
121.    Penggunaan Prinsip “Substance Over Form“ dalam Kewangan Islam
122.    Penggunaan Prinsip Kebarangkalian (Probability) dalam Kewangan Islam
123.    Penggunaan Prinsip Nilai Masa dalam Kewangan (Time Value of Money)
LAIN-LAIN
124.    Deposit atau Dana Pelaburan Pelanggan daripada Sumber yang Diragui
125.    Pembiayaan kepada Pihak yang secara Jelas Menjalankan Aktiviti Bertentangan dengan Shariah
126.    Penggunaan Overdraf secara Konvensional untuk Menampung Kekurangan Akaun Semasa Wadi`ah
127.    Yuran Komitmen ke atas Baki Kemudahan Overdraf atau Kredit Pusingan secara Islam yang Tidak Digunakan
128.    Instrumen Kewangan Islam sebagai Aset Sandaran dalam Urus Niaga secara Konvensional
129.    Instrumen Pasaran Kewangan sebagai Aset Sandaran dalam Urus Niaga Bertangguh
130.    Mekanisme Penentuan Jumlah Harga Penyelesaian dalam Pasaran Kewangan
131.    Penstrukturan Semula (Restructuring) dan Penjadualan Semula (Rescheduling) dalam Perjanjian Pembiayaan secara Islam
132.    Konsep Pembidaan oleh Peniaga Utama (Principal Dealer) dalam Pasaran Wang Islam
133.    Penyelesaian Pembiayaan Menerusi Pembiayaan Baharu
134.    Harga Jualan yang Tidak Ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli
135. Konsep Sandaran bagi Urus Niaga Pendiskaunan Blok secara Islam (Islamic Block Discounting)
GLOSSARI
[:]